[vc_row css=”.vc_custom_1596117311528{margin-top: 50px !important;}”][vc_column][vc_separator title=”Политика на поверителност” title_align=”separator_align_left” accent_color=”#dc9814″][vc_empty_space height=”20px”][vc_column_text]

„ХАЙСТАЙЛ“ EООД, ЕИК 202182571, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Коматевско шосе 156, тел. 0886 866 671, email: office@stildecor.bg, /наричано по-долу накратко Дружеството/.

Дружеството е администратор на лични данни и се ангажира с целия процес по опазване на личните данни и изпълнение на всички изисквания, предвидени в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), актовете по прилагането му, както и в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR), наричан по-долу накратко „Регламента“.

Тази Политика за поверителност има за цел да Ви информира:

 • какви лични данни събира Дружеството;
 • как, с каква цел и за какъв срок те се използват; условията, при които се предоставят на трети страни и с каква цел;
 • условията за тяхното съхранение и приложените мерки за тяхната сигурност;
 • какви са правата Ви, свързани със защита на личните Ви данни.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1596117386040{margin-top: 30px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Начин на събиране на лични данни

[/vc_column_text][vc_column_text]

Личните данни се събират лично от субектите на данните или се предоставят на Дружеството от негови контрагенти-физически или юридически лица за целите на изпълнение на сключени трудови и граждански договори; договори за продажба, включително за осъществяване на гаранционната отговорност, на стоки и услуги от страна на „ХАЙСТАЙЛ“ EООД. Контрагенти на дружеството предоставят на Дружеството и лични данни на свои представители в обем, необходим за осъществяване на комуникация и продажба.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1596117402102{margin-top: 30px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Категории лични данни, които събира Дружеството

[/vc_column_text][vc_column_text]

Лични данни, които събираме за изпълнение на нашата дейност:

 • Обикновени лични данни: имена, адрес, телефон, e-mail, IP адрес /в случаите когато клиент е регистрирал профила си в интернет-страниците на „ХАЙСТАЙЛ“ EООД/;
 • За регистрирани потребители, които извършват покупки чрез електронния ни магазин: номер банкова сметка и друга банкова информация на клиента;
 • Специални /чувствителни/ лични данни: не се събират.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1596117402102{margin-top: 30px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Цели на обработката на личните данни

[/vc_column_text][vc_column_text]Дружеството обработва обикновени лични данни за следните цели:

 • осъществяване на поръчки на стоки и изпълнение на поръчки и договори за продажба/доставка на стоки и услуги, както и за нуждите на осигуряване на лицензи за използване на софтуер;
 • упражняване на права на потребителите, включително свързани с гаранционната отговорност;
 • осъществяване на контакт с представители на юридически лица-контрагенти;
 • статистически и маркетигнови цели – само при изрично изразено съгласие от субекта на данните;

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1596117402102{margin-top: 30px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Срок за обработката на личните данни

[/vc_column_text][vc_column_text]Данните се съхраняват за различен период от време в зависимост от изискванията на действащото законодателство и целите на обработването им, а именно:

 • Данни на клиенти – физически лица, различни от данните, съдържащи се в счетоводна документация – за срок от 10 години, считано от датата на последната покупка на продукт чрез интернет-страницата на дружеството, освен в случаите когато тези лица поискат „да бъдат забравени“ преди изтичане на посочения срок;
 • Лични данни, съдържащи се в счетоводна документация – 10+1 години oт датата на изготвяне;
 • Данните на други лица – за срок до изпълнение на съответната цел, освен в случаите когато тези лица поискат „да бъдат забравени“ в съответствие с Регламента и няма нормативно задължение за съхранение на данните.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1596117402102{margin-top: 30px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Категории получатели на лични данни

[/vc_column_text][vc_column_text]Данни се предоставят на:
Доставчиците, поддържащи софтуера на Дружеството, имат достъп до IP-адреси, както и до базите данни с лицата, които закупуват стоки и услуги през интернет–страницата и останалите канали за продажба по силата на договор;

Контрагенти на „ХАЙСТАЙЛ“ EООД – при наличие на законово основание за предоставяне на данните или при наличие на изрично съгласие от страна на субекта на данните;

НАП и други нормативно установени получатели, когато законодателството го изисква;

юрист, адвокат или адвокатска кантора – при данни за неизпълнение на договор;

Застрахователни дружества – в случаите на сключване на застраховки във връзка с продажбите чрез сайта;

Контрагенти, изискващи предоставяне на определен обем лични данни по силата на договор;[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1596117402102{margin-top: 30px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Трансфер на данни

[/vc_column_text][vc_column_text]

 • Лични данни на лица, закупили продукти, се предоставят в чужбина за статистически и маркетингови цели. В този случай данните се предоставят на съответния производител на стоката и само при изрично изразено съгласие от субекта на данните. Лични данни в чужбина /на съответния производител/гаранционен сервиз/ се предоставят и за нуждите на реализиране на права по гаранционна отговорност.
 • Лични данни се предоставят в трети страни извън Европейски съюз, а именно, когато производителят на съответната стока е със седалище и адрес на управление в съответната държава извън ЕС.

Във всички случаи „ХАЙСТАЙЛ“ EООД предприема такива технически и организационни мерки за сигурност срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания. Същевременно Дружеството задължава своите контрагенти, на които предоставя лични данни в съответствие с настоящата политика и действащото законодателство, да спазват изискванията на Регламента и приложимото законодателство.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1596117402102{margin-top: 30px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Права на субектите на лични данни

[/vc_column_text][vc_column_text]

 • Вие имате право да се информирате каква е политиката за поверителност на „ХАЙСТАЙЛ“ EООД чрез настоящият документ.
 • Имате право да получите потвърждение дали и какви Ваши лични данни се обработват, на достъп до тези лични данни, както и да получите копие от информацията на хартиен или електронен носител (в зависимост от техническите възможности).
 • Имате право да поискате от „ХАЙСТАЙЛ“ EООД да коригира без ненужно забавяне Ваши неточни лични данни.
 • Имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат актуализирани в случай на промяна в тях. Като се имат предвид целите на обработването, имате право непълните Ви лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.
 • Имате право да поискате заличаване на личните данни, ако е отпаднало законовото основание за обработката им или данните не са необходими на „ХАЙСТАЙЛ“ EООД за установяване, упражняване или защита от съдебни претенции.
 • Когато няма нормативно основание за обработване на лични данни имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, както и право да направите възражение срещу обработването.
  Имате право да поискате трансфер на Вашите лични данни към друг Администратор.
 • Посочените в настоящия раздел права може да упражните като отправите своята заявка (както и основанието за нея) на адреса на управление на дружеството, e-mail: office@stildecor.bg, като „ХАЙСТАЙЛ“ EООД ще осигури упражняването на Вашите права, свързани със защита на личните данни, в сроковете и съгласно условията на Регламента, Закона за Защита на личните данни и актовете по прилагането му.
 • Всяко лице, на което се обработват лични данни съгласно настоящата политика, има правото на жалба до надзорен орган /КЗЛД или компетентния Съд/ във връзка с обработване на личните му данни.
 • Предоставянето на лични данни от служители и контрагенти на „ХАЙСТАЙЛ“ EООД е задължително законово изискване. Предоставянето на лични данни от останалите субекти на данни/лица, които регистрират свои профили в интернет-страница http://stildecor.bg или други уеб страници, администрирани от Дружеството/, лица за контакт с контрагенти-юридически лица, лица-кандидати за работа/ е изискване на дружеството. В случай, че субект на данни не желае да предостави свои данни с него не може да бъде сключен договор, нито може да бъде осъществена продажба на стоки и други продукти/доставка на услуги.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1596117402102{margin-top: 30px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Преглед и допълване на Политиката за поверителност

[/vc_column_text][vc_column_text]Политиката за сигурност на „ХАЙСТАЙЛ“ EООД може да бъде променяна и актуализирана с оглед привеждането ѝ в съответствие на българското и задължителното за прилагане в Р България право на Европейския съюз, както и в случаите на промени в дейността или собствеността на дружеството.

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и утвърдена през м. май 2018 г.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”90px”][/vc_column][/vc_row]

Зареждане…
 • Нямате артикули в количката.