Политика на поверителност

„ХАЙСТАЙЛ“ EООД, ЕИК 202182571, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Коматевско шосе 156, тел. 0886 866 671, email: office@stildecor.bg, /наричано по-долу накратко Дружеството/.

Дружеството е администратор на лични данни и се ангажира с целия процес по опазване на личните данни и изпълнение на всички изисквания, предвидени в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), актовете по прилагането му, както и в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR), наричан по-долу накратко „Регламента“.

Тази Политика за поверителност има за цел да Ви информира:

 • какви лични данни събира Дружеството;
 • как, с каква цел и за какъв срок те се използват; условията, при които се предоставят на трети страни и с каква цел;
 • условията за тяхното съхранение и приложените мерки за тяхната сигурност;
 • какви са правата Ви, свързани със защита на личните Ви данни.

Начин на събиране на лични данни

Личните данни се събират лично от субектите на данните или се предоставят на Дружеството от негови контрагенти-физически или юридически лица за целите на изпълнение на сключени трудови и граждански договори; договори за продажба, включително за осъществяване на гаранционната отговорност, на стоки и услуги от страна на „ХАЙСТАЙЛ“ EООД. Контрагенти на дружеството предоставят на Дружеството и лични данни на свои представители в обем, необходим за осъществяване на комуникация и продажба.

Категории лични данни, които събира Дружеството

Лични данни, които събираме за изпълнение на нашата дейност:

 • Обикновени лични данни: имена, адрес, телефон, e-mail, IP адрес /в случаите когато клиент е регистрирал профила си в интернет-страниците на „ХАЙСТАЙЛ“ EООД/;
 • За регистрирани потребители, които извършват покупки чрез електронния ни магазин: номер банкова сметка и друга банкова информация на клиента;
 • Специални /чувствителни/ лични данни: не се събират.

Цели на обработката на личните данни

Дружеството обработва обикновени лични данни за следните цели:

 • осъществяване на поръчки на стоки и изпълнение на поръчки и договори за продажба/доставка на стоки и услуги, както и за нуждите на осигуряване на лицензи за използване на софтуер;
 • упражняване на права на потребителите, включително свързани с гаранционната отговорност;
 • осъществяване на контакт с представители на юридически лица-контрагенти;
 • статистически и маркетигнови цели – само при изрично изразено съгласие от субекта на данните;

Срок за обработката на личните данни

Данните се съхраняват за различен период от време в зависимост от изискванията на действащото законодателство и целите на обработването им, а именно:

 • Данни на клиенти – физически лица, различни от данните, съдържащи се в счетоводна документация – за срок от 10 години, считано от датата на последната покупка на продукт чрез интернет-страницата на дружеството, освен в случаите когато тези лица поискат „да бъдат забравени“ преди изтичане на посочения срок;
 • Лични данни, съдържащи се в счетоводна документация – 10+1 години oт датата на изготвяне;
 • Данните на други лица – за срок до изпълнение на съответната цел, освен в случаите когато тези лица поискат „да бъдат забравени“ в съответствие с Регламента и няма нормативно задължение за съхранение на данните.

Категории получатели на лични данни

Данни се предоставят на:
Доставчиците, поддържащи софтуера на Дружеството, имат достъп до IP-адреси, както и до базите данни с лицата, които закупуват стоки и услуги през интернет–страницата и останалите канали за продажба по силата на договор;

Контрагенти на „ХАЙСТАЙЛ“ EООД – при наличие на законово основание за предоставяне на данните или при наличие на изрично съгласие от страна на субекта на данните;

НАП и други нормативно установени получатели, когато законодателството го изисква;

юрист, адвокат или адвокатска кантора – при данни за неизпълнение на договор;

Застрахователни дружества – в случаите на сключване на застраховки във връзка с продажбите чрез сайта;

Контрагенти, изискващи предоставяне на определен обем лични данни по силата на договор;

Трансфер на данни

 • Лични данни на лица, закупили продукти, се предоставят в чужбина за статистически и маркетингови цели. В този случай данните се предоставят на съответния производител на стоката и само при изрично изразено съгласие от субекта на данните. Лични данни в чужбина /на съответния производител/гаранционен сервиз/ се предоставят и за нуждите на реализиране на права по гаранционна отговорност.
 • Лични данни се предоставят в трети страни извън Европейски съюз, а именно, когато производителят на съответната стока е със седалище и адрес на управление в съответната държава извън ЕС.

Във всички случаи „ХАЙСТАЙЛ“ EООД предприема такива технически и организационни мерки за сигурност срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания. Същевременно Дружеството задължава своите контрагенти, на които предоставя лични данни в съответствие с настоящата политика и действащото законодателство, да спазват изискванията на Регламента и приложимото законодателство.

Права на субектите на лични данни

 • Вие имате право да се информирате каква е политиката за поверителност на „ХАЙСТАЙЛ“ EООД чрез настоящият документ.
 • Имате право да получите потвърждение дали и какви Ваши лични данни се обработват, на достъп до тези лични данни, както и да получите копие от информацията на хартиен или електронен носител (в зависимост от техническите възможности).
 • Имате право да поискате от „ХАЙСТАЙЛ“ EООД да коригира без ненужно забавяне Ваши неточни лични данни.
 • Имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат актуализирани в случай на промяна в тях. Като се имат предвид целите на обработването, имате право непълните Ви лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.
 • Имате право да поискате заличаване на личните данни, ако е отпаднало законовото основание за обработката им или данните не са необходими на „ХАЙСТАЙЛ“ EООД за установяване, упражняване или защита от съдебни претенции.
 • Когато няма нормативно основание за обработване на лични данни имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, както и право да направите възражение срещу обработването.
  Имате право да поискате трансфер на Вашите лични данни към друг Администратор.
 • Посочените в настоящия раздел права може да упражните като отправите своята заявка (както и основанието за нея) на адреса на управление на дружеството, e-mail: office@stildecor.bg, като „ХАЙСТАЙЛ“ EООД ще осигури упражняването на Вашите права, свързани със защита на личните данни, в сроковете и съгласно условията на Регламента, Закона за Защита на личните данни и актовете по прилагането му.
 • Всяко лице, на което се обработват лични данни съгласно настоящата политика, има правото на жалба до надзорен орган /КЗЛД или компетентния Съд/ във връзка с обработване на личните му данни.
 • Предоставянето на лични данни от служители и контрагенти на „ХАЙСТАЙЛ“ EООД е задължително законово изискване. Предоставянето на лични данни от останалите субекти на данни/лица, които регистрират свои профили в интернет-страница http://stildecor.bg или други уеб страници, администрирани от Дружеството/, лица за контакт с контрагенти-юридически лица, лица-кандидати за работа/ е изискване на дружеството. В случай, че субект на данни не желае да предостави свои данни с него не може да бъде сключен договор, нито може да бъде осъществена продажба на стоки и други продукти/доставка на услуги.

Преглед и допълване на Политиката за поверителност

Политиката за сигурност на „ХАЙСТАЙЛ“ EООД може да бъде променяна и актуализирана с оглед привеждането ѝ в съответствие на българското и задължителното за прилагане в Р България право на Европейския съюз, както и в случаите на промени в дейността или собствеността на дружеството.

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и утвърдена през м. май 2018 г.

Зареждане…
 • Нямате артикули в количката.